شناسایی پتانسیل تعاونی های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه های تعاون با استفاده از تکنیک AHP

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، شناسایی پتانسیل تعاونی های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه های تعاون است. اطلاعات لازم برای تحقیق در دو مرحله از طریق مطالعه های کتابخانه ای و بررسی های میدانی از طریق پرسش نامه گردآوری شده است، جامعه آماری تحقیق، کارشناسان شاغل در حوزه های مختلف تعاون در استان همدان است که از بین آن ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 55 نفر کارشناس نخبه و صاحب نظر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات لازم با استفاده از تکنیک پرسش نامه در سال 1392 جمع آوری شد. داده های گردآوری شده با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بررسی شد. طبق یافته های تحقیق؛ مهم ترین معیار تعیین کننده سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تعاون «سازگاری با پتانسیل های فیزیکی منطقه» است، همچنین نتیجه های بررسی جایگاه تعاونی های کشاورزی از حیث پتانسیل سرمایه گذاری در مقایسه با دیگر حوزه ها نشان می دهد که تعاونی های کشاورزی پس از تعاونی های صنعتی در جایگاه دوم قرار دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1373764 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!