بررسی بستر یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

نویسنده:
پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
آموزش الکترونیک عبارت است از هر نوع یادگیری یا آموزشی که با کمک انواع مدیاهای الکترونیکی انجام می گیرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آمادگی الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد جهت برگزاری این دوره های آموزشی انجام گرفت.
مواد و روش ها
این مطالعه توصیفی در سال 1392- 1391 انجام شد. تعداد 82 نفر از اعضاء هیئت علمی، 5 مدیر، 92 کارمند و 141دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در این طرح شرکت داشتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های ارائه شده در مدل پیشنهادی «آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های ایران» که روایی آن در پژوهش های قبلی تایید و پایایی آن نیز توسط متخصصان به اثبات رسید، جمع آوری گردید. با استفاده از آمار توصیفی و آزمون T تک نمونه و استفاده از نرم افزار spss 16 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، حاکی از آن است که میانگین آمادگی مولفه های مورد بررسی 8/2 از 10 است به گونه ای که در دو مولفه آمادگی نرم و آمادگی نظارت، ارزیابی و پشتیبانی، دانشگاه در وضعیت مطلوبی به سر می برد.
نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان دهنده آمادگی نسبی دانشگاه در حوزه یادگیری الکترونیکی است. لذا سیاستگزاران دانشگاه می توانند با برطرف کردن نقاط ضعف نسبت به ارائه دوره های آموزش الکترونیک اقدام نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
46 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1374221 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.