مکان یابی بهینه پارکینگ های طبقاتی براساس مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق بولین (Boolean) (مطالعه موردی: منطقه 15 شهرداری تهران)

چکیده:
به موازات رشد روز افزون جمعیت شهری و توسعه فزاینده شهرها، ضرورت ایجاد مراکز خدمات عمومی جدید و تعیین مکان بهینه این مراکز، به شیوهای که همه شهروندان به نحو موثر و عادلانه از آن بهره مند شوند، آشکارتر شده است. کلان شهر تهران، به دلیل افزایش شتابان جمعیت و توسعه افسار گسیخته ی خود و همچنین به موازات تولید روزافزون خودروها وانواع وسایل نقلیه در این کلانشهر، با مساله کمبود مکانهای مناسب برای پارک ایمن خودروهادر مناطق پرتردد مواجه میباشد. یکی از رویکردها و راهکارهای حل معضل ترافیک مکانیابی بهینه پارکینگهای عمومی است. در این بین، استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و منطق بولین، سیستمهای مناسبی جهت یافتن بهینهترین مکان به منظور احداث پارکینگهای طبقاتی بشمار میروند. در این مقاله با در نظر گرفتن پارامترهایی همچون: مراکز جاذب سفر، شبکه های دسترسی و معابر شهری، کیفیت بنا، گره های ترافیکی، انواع کاربری های موثر و... به بررسی و ارزیابی مکانیابی پارکینگ طبقاتی در منطقه 15تهران اقدام شده است. در وزن دهی به پارامترهای مذکور از مدل تحلیل سلسله مراتبی و در برهم نهاد لایه های تولیدی از منطق بولین استفاده شد. پس از اعمال اوزان نهایی بدست آمده از مدل (AHP) و برهم اندازی لایه های تولید شده، سایتهای بهینه جهت مکانیابی پارکینگهای طبقاتی در منطقه 15 شهرداری تهران تعیین گردید. در نهایت با توجه به یافته های پژوهش و مقتضیات مکانی و زمانی، پیشنهاداتی برای برون رفت از مشکلات جاری ارائه گردید.
زبان:
فارسی
در صفحه:
80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1375622 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!