بررسی مواجهه محیطی و شغلی با جیوه در ایران: یک مرور سیستماتیک

پیام:
چکیده:
مقدمه
جیوه یکی از سه فلز سنگینی است که در صدر لیست آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا برای مواد سمی و خطرناک دارای اولویت بر سلامتی انسان قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت آلودگی محیطی و شغلی انسانی با جیوه در ایران است.
روش ها
کلیه مطالعات انجام شده در ایران که به نحوی به اندازه گیری جیوه در انسان در ایران پرداخته بودند، با استفاده از منابع الکترونیک در دسترس شاملIranmedex، SID، Magiran، Google Scholar، Web of Knowledge، Science Direct و PubMed جستجو شدند. اما با توجه به ناهمگونی نتایج مطالعات، از انجام متاآنالیز روی نتایج خودداری گردید.
نتا یج: پس از جستجوی منابع اطلاعاتی، تعداد 47 مقاله یافت شد. از این تعداد، 44 مطالعه انتخاب و نتایج آن ها بررسی گردید. هر چند مواجهه محیطی با جیوه در ایران بالا نیست، اما مواجهه شغلی آن در ایران قابل توجه است و مقادیر آلودگی در گروه های خاص از جمله دندانپزشکان بالاست.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به بالا بودن میزان مواجهه در برخی گروه های شغلی، استفاده از وسایل حفاظت فردی و تهویه مطلوب در محل کار باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین توجه به پایش های ادواری میزان مواجهه و معاینات پزشکی شاغلین مرتبط ضروری می نماید. برای کاهش مواجهه محیطی، وضع قوانینی در خصوص اندازه گیری جیوه مواد غذایی و استفاده از کامپوزیت های عاری از جیوه پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
351 تا 368
لینک کوتاه:
magiran.com/p1376277 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!