شیوع سندرم فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان شهر کرمان

پیام:
چکیده:
مقدمه
حرفه دندانپزشکی، یکی از حرفه هایی است که خستگی جسمانی و روانی زیادی دارد و می تواند منجر به سندرم فرسودگی شغلی گردد. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی فراوانی فرسودگی شغلی در دندانپزشکان شهر کرمان بوده است.
روش ها
این مطالعه مقطعی روی 145 دندانپزشک شهر کرمان شاغل در مطب و مراکز بهداشتی - درمانی انجام شد. روش جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی Maslach (مازلاک) بود. آنالیز داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 و توسط آنالیز رگرسیون انجام شد.
نتا یج: در این پژوهش 51/7% دندانپزشکان مرد و 48/3% زن، با میانگین سن 7/18 ± 35 سال بودند. 14/1 % افراد مسخ شخصیت شدید، 30/46 % خستگی عاطفی و 71/76% دچار عدم موفقیت شخصی (کفایت شخصی) شدید بودند. بین متغیرها سن، جنس، وضعیت اشتغال، ساعات کار هفتگی، تاهل و سال های فارغ التحصیلی با فرسودگی شغلی ارتباط آماری معنی دار مشاهده نشد. اما بین مسخ شخصیت با وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال ارتباط معنی داری وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری
فرسودگی شغلی در دندانپزشکان کرمان بالا می باشد. سیاست های مداخله ای جهت ارزیابی و یافتن عوامل آن و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و درمانی توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
333 -340
لینک کوتاه:
magiran.com/p1376280 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.