تاثیر افزودن نانوذرات رسی بر رفتار کمانشی پوسته های مشبک نانوکامپوزیتی: بررسی تجربی

پیام:
چکیده:
در این مقاله تاثیر افزودن نانوذرات رسی به ماتریس پلیمری بر رفتار کمانشی پوسته های مشبک نانوکامپوزیتی الیاف شیشه/ اپوکسی- نانوذرات رسی به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است. در تولید پوسته های مشبک نانوکامپوزیتی از نانو مواد اپوکسی/نانورس به عنوان زمینه و از تارهای شیشه به عنوان الیاف استفاده شده است. مورفولوژی و خواص مکانیکی نانو مواد اپوکسی/نانورس سخت شده با هاردنر اف 205 (با درصدهای وزنی 0، 5/1، 3 و 5 از نانوذرات رسی) با استفاده از آزمون های پراش اشعه ایکس و کشش استاندارد، تعیین شده است. این سازه ها با استفاده از روش پیچش الیاف ساخته شده اند. به منظور مطالعه اثر نانوذرات رسی بر رفتار کمانشی پوسته های مشبک نانوکامپوزیتی، این سازه ها تحت بارگذاری یکنواخت محوری به صورت فشاری قرار گرفتند. نتایج مربوط به آزمون پراش اشعه ایکس نشان می دهد که زنجیره های پلیمری توانسته اند به فاصله بین صفحات نانوذرات رسی نفوذ کرده و فاصله صفحات آن را افزایش دهند که این امر نشان دهنده لایه لایه ای بودن ساختار این نانوکامپوزیت ها می باشد. نتایج تست کشش نیز بیانگر آن است که افزودن نانوذرات رسی به اپوکسی سبب افزایش مدول، استحکام کششی، کرنش شکست و انرژی جذب شده تا شکست نانوکامپوزیت های اپوکسی/نانورس آن می گردد. نتایج آزمون کمانش پوسته های مشبک نانوکامپوزیتی نیز نشان دهنده بهبود رفتار کمانشی این سازه ها با افزایش نانوذرات رسی به زمینه، می باشد. بیشینه بهبود بار کمانشی نمونه های مشبک نانوکامپوزیتی مربوط به نمونه های با 5 درصد وزنی از نانوذرات رسی به مقدار 10 درصد می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
411 -418
لینک کوتاه:
magiran.com/p1376335 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!