تبیین تجربیات پرستاران از سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
با افزایش حجم اطلاعات و با توجه به عملکرد سازمان پیچیده ای مانند بیمارستان، استفاده از ابزارهای پیشرفته و رایانه ای ضروری است. در توسعه سیستم های اطلاعات، کارکنان عناصر اصلی هستند، زیرا ضمن اداره سیستم ها، نقش مهمی در توسعه، اجرا و ارزیابی این سیستم ها دارند. از آن جا که ارزیابی سیستم اطلاعات بدون تحلیل تجربیات و دیدگاه کاربران آن میسر نیست، لذا این مطالعه با هدف تبیین تجربیات پرستاران از سیستم اطلاعات بیمارستانی انجام یافته است.
روش بررسی
این مطالعه یک پژوهش کیفی است که در آن تجربیات پرستاران در زمینه کاربرد سیستم اطلاعات بیمارستانی جهت شناخت غنی و عمیق پدیده، مورد کاوش قرار گرفته است. از روش تحلیل محتوای قراردادی جهت جمع آوری و تحلیل داده ها استفاده شد. مصاحبه های رودررو و نیمه ساختارمند با مشارکت کنندگان تا رسیدن به اشباع کامل اطلاعات صورت گرفت. جمعا 18 مصاحبه انجام گرفت.
یافته ها
تجربیات پرستاران با طبقات تکامل تدریجی سیستم، مسوولیت و حساب رسی، امنیت، اثربخشی و دسترسی توضیح داده شدند.
نتیجه گیری
تجربیات مثبت پرستاران حاکی از اثربخشی نسبی این سیستم نسبت به ثبت های دستی است. یافته های این مطالعه نشان داد تجربیات منفی آن ها صرفا منحصر به طرز کاربرد و یا دوباره کاری هایی است که ناشی از مشکلات ساختاری بیمارستان ها است نه خود سیستم. با توجه به نیاز مشارکت کنندگان توصیه می شود این سیستم به مواردی از جمله گزارش نویسی به عنوان یکی از امور مهم و غیرمستقیم مراقبتی تعمیم یابد تا استفاده موثرتری از سیستم، جهت ارتقای مراقبت شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1378100 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.