ارتباط بین اندومتریوز هیپرپرولاکتینمیا در زنان نابارور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

ارتباط بین هیپرپرولاکتینمی و اندومتریوز بحث برانگیز است.

هدف

هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی اندومتریوز و ارتباط آن با پرولاکتین در زنان نابارور بود.

مواد و روش ها

در یک مطالعه مقطعی 256 خانم نابارور که به علت نازایی به مرکز باروری و ناباروری فاطمه زهرا (س) مراجعه کرده و تحت لاپاروسکوپی تشخیصی قرار گرفته بودند بررسی شدند. ابتدا ابتلا به اندومتریوز بررسی و سپس به منظور بررسی ارتباط بین اندومتریوز و هیپرپرولاکتینمی، افرادی که علت نازایی آنان اندومتریوز نبود به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. میزان پرولاکتین سرم در هردو گروه تعیین و مقایسه شد. آزمون ، مستقل جهت مقایسه میزان پرولاکتین در دو گروه اندومتریوز و کنترل استفاده شد. همچنین آزمون ANOVA به منظور بررسی ارتباط پرولاکتین با stage های مختلف اندومتریوز به کار رفت.

نتایج

فراوانی اندومتریوز 29% برآورد شد. میزان پرولاکتین در گروه اندومتریوز نسبت به کنترل به طور معنی داری بالاتر بود (0/004=p,17/22±1/22 .vs 23/02±1/25) همچنین ارتباط بین پرولاکتین با stage های مختلف اندومتریوز به لحاظ آماری معنی دار گزارش شد (0/01=p).

نتیجه گیری

هیپرپرولاکتینمی احتمالا با اندومتریوز و مراحل پیشرفته آن مرتبط است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
155 تا 160
لینک کوتاه:
magiran.com/p1378871 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!