تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی و کیتوزان بر میزان ترکیبات فنلی در کالوس و گیاهچه های کامل درمنه کوهی(Artemisia aucheri Boiss)

پیام:
چکیده:
گیاه درمنه کوهی از گیاهان دارویی است که دارای ترکیبات ارزشمندی مانند ترکیبات ترپنی و فنلی است. کشت گیاه با انتقال دانه رستهای حاصل از بذرهای استریل به محیط MS ایجاد شد والقا کالوس با انتقال قطعاتی از گیاهچه ها به محیط MS با تیمار هورمونی (NAA=2mg/ml، 2،4-D=2mg/ml، Kin=2mg/ml) صورت گرفت.گیاهچه ها و کالوس ها به طور جداگانه تحت 9 تیمار هورمونی شامل غلظت های مختلف 2و4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید، کینتین و غلظتی ثابت از نفتالین استیک اسید قرار گرفتند. همچنین گیاهچه ها با اسید سالیسیلیک و کیتوزان به عنوان محرک تیمار شدند. حضور فنولیک های تام، تانن های کندانسه، تانن های تام، فنولیک های غیر تاننی و فلاونوییدهای تام در کالوس و گیاهچه ها به روش اسپکتروفتومتری مورد بررسی قرار گرفتند. در گیاهچه های تحت تیمار، فنولیک ها و تانن های تام و ترکیبات فنلی غیر تاننی در تیمار با کیتوزان مقادیر بیشتری را نشان دادند اما در مورد فلاونوییدهای تام بیشترین نتیجه در تیمار با اسید سالیسیلیک مشاهده گردید. بررسی گیاهچه های تحت تیمار با مقادیر مختلف هورمونی، افزایش را در انواع ترکیبات فنلی نشان داد ولی میزان فلاونوییدهای تام در تمام تیمارها نسبت به شاهد کاهش یافته بود. در بررسی کالوسهای تحت تیمار با مقادیر مختلف هورمونی افزایش در میزان فنولیکها و تانن های تام دیده شد. به نظر میرسد تاثیر عوامل هورمونی در مسیر بیوسنتزی ترکیبات فنلی گیاه درمنه کوهی بستگی به نوع و غلظت هورمون و همچنین نوع کشت گیاه دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1378880 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.