بررسی تاثیر تغییر عملکرد ژن های مختلف بر واکنش گیاهان به اتیلن (C2H4) در شرایط in vitro در آرابیدوپسیس تالیانا

پیام:
چکیده:
اتیلن، اگر چه یک ملکول ساده است، از جمله فاکتورهای مهم و موثر بر رشد و نمو گیاهان محسوب می شود. واکنش سه گانه درگیاهچه های اتیوله آرابیدپسیس به اتیلن (C2H4) بطور گسترده ای جهت بررسی فعالیت بیوسنتز، درک و سیگنالینگ اتیلن و همچنین جداسازی موتانت های مرتبط با این رخدادها در اتیلن استفاده می شود. در این تحقیق گیاهان مختلف موتانت که هر یک حاوی موتاسیونی اختصاصی در یکی از ژن های مرتبط با سنتز هورمونهایی مانند اتیلن(ein2 وedr1)، جاسمونیک اسید(jar1) و سالسیلیک اسید (pad4 و NahG) در آرابیدوپسیس بودند جهت بررسی تاثیر تغییر عملکرد ژن های EIN2٬ EDR1٬JAR1 ٬PAD4 و NahG بر واکنش گیاهان به اتیلن مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام بررسی فوق از روش ارزیابی واکنش سه گانه (Ethylene Triple Response) برای ارزیابی گیاهان موتانت ein2، jar1، NahG، pad4 و edr1 مورد توجه قرار گرفت. لذا بذور گیاهان فوق در محیط MS شامل غلظت های مختلف ACC (1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid) برای مدت 5 روز در شرایط تاریکی مطلق نگهداری و سپس صفات سه گانه چرخش قلاب راسی٬ طول هیپوکوتیل و طول ریشه چه گیاهچه های موتانت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و با شاهد والدینی (Col-0) مقایسه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، هیچ کدام از موتانت های مورد بررسی در دو گروه (Ethylene overexpression) eto) وhook less) hls) قرار نمی گیرند. در حالیکه کلیه موتانت ها دارای تفاوتی معنی دار با ژنوتیپ مادری در صفات 3 گانه واکنش به اتیلن بودند و فقط ژنوتیپ pad4 از نظر طول هیپوکوتیل و ریشه چه با ژنوتیپ مادری خود تفاوتی نداشت. لذا وقوع موتاسیون در ژن های موثر بر سنتز دیگر هورمون ها به نحو قابل توجهی میتواند بر واکنش گیاهان به اتیلن تغییر ایجاد نماید. همچنین بررسی واکنش سه گانه در گیاهچه های اتیوله موتانت میتواند بعنوان یک شاخص مهم و قابل توجهی برای ارزیابی واکنش گیاهان بالغ به اتیلن نیز محسوب گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1378882 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.