مقایسه دو روش تیمار کلشی سین بر روی بذر و سرشاخه آویشن دنایی(Thymus daenensis Celak) از نظر ویژگی های مورفولوژیکی روزنه و محتوی DNAدر گیاهچه های i n vitro

پیام:
چکیده:
تیمار کلشی سین به عنوان ماده القاءکننده پلی پلوئیدی روی بخش های مختلف گیاه نتایج متفاوتی نشان می دهد. هدف این پژوهش بررسی و مقایسه تاثیر کلشی سین بر روی بذر و سرشاخه آویشن دنایی(Thymus daenensisCelak) از نظر ویژگی های مورفولوژیکی روزنه و محتوی D NA در شرایط in vitro است. بررسی ویژگی های مورفولوژیکی روزنه ومحتوی D NA با روش اسپکتروفوتومتری روش های غیرمستقیم اما سریع برای تعیین سطح پلوئیدی هستند. بدین منظور بذر و سرشاخه های گیاه در غلظت های کلشی سین شامل 0 %-0/03%- 0/05 %- 0/08 %- 0/1 % (وزنی/ حجمی) در زمان های 24 و 48 ساعت تیمار شدو درصد زنده مانی سرشاخه و جوانه زنی بذرها محاسبه گردید. تعداد کلروپلاست، فراوانی روزنه و میزان جذب محتوی DNA به منظور بررسی تاثیرکلشی سین مطالعه شد.در هر دو روش تیماردرصد جوانه زنی وزنده مانی نسبت به گروه شاهد کمتر بود اما تیمار سرشاخه میانگین درصد زنده مانی بالاتری را نسبت به تیمار بذر نشان داد. تعداد کلروپلاست و محتوی DNA در گیاهچه های حاصل از بذر تیمار 0/08%-24 ساعت نسبت به گروه شاهد افزایش معنی دار داشت و تراکم روزنه نیز در این تیمار به طور معنی دار کاهش یافت. در روش تیمار سرشاخه تیمارهای 0/03 % -24ساعت و 0/1 %-48 ساعت نتایج مشابه را ایجاد نمودند، اما تنها نتایج مربوط به کلروپلاست در هردو تیمار معنی دار بود. بنابراین بخشی از گیاه که برای تیمار با کلشی سین انتخاب می شود در نتایج حاصل تاثیر گذار است و با وجود کاهش جوانه زنی بذر تحت تیمار کلشی سین، روش تیمار بذر با غلظت 0/08 %(وزن/حجم) و با زمان 24 ساعت در مقایسه با تیمار سرشاخه، روش مناسبتری برای دستیابی به گیاهی با سطح پلوئیدی بالاتر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1378888 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.