بررسی تاثیر نقش پرستار رابط بر متغیرهای بالینی بیماران ترخیص شده از بخش مراقبت های ویژه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

پیام:
چکیده:
اهداف
در بسیاری کشورها نقش پرستار رابط برای افزایش کیفیت مراقبت های پرستاری در بیماران ترخیصی از بخش مراقبت های ویژه و بستری در بخش های عمومی در نظر گرفته شده است. این مطالعه به بررسی نقش پرستار رابط بر متغیرهای بالینی بیماران پس از ترخیص از بخش مراقبت های ویژه برای بار نخست در ایران پرداخت.
روش ها
در یک کارآزمایی بالینی بیماران با دو گروه (متشکل از چهل بیمار در هر گروه) در بیمارستان های منتخب نیروهای مسلح از ماه بهمن سال 1392 الی خرداد 1393 به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. متغیرهای بالینی طی مداخله پرستار رابط با استفاده از برگه ثبت داده ها اندازه گیری شد. روایی برگه ثبت داده ها توسط ده نفر از اساتید پرستاری مورد سنجش قرار گرفت و پایایی آن با ضریب گاتمن 868/0 محاسبه شد. گروه مداخله مراقبت پرستاری را از پرستار رابط دریافت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون کای اسکوئر، تی تست و SPSS19 استفاده شد.
یافته ها
گروه مداخله در متغیرهای همودینامیک و همچنین تست های آزمایشگاهی تفاوت معنادار آماری با گروه کنترل نداشت(p= 0/5).
نتیجه گیری
پیشنهاد می شود که مطالعات بیشتری در این زمینه با در نظر گرفتن ابعاد و حیطه های مختلف این نقش انجام گیرد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
253 -258
لینک کوتاه:
magiran.com/p1380247 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.