بررسی میان بارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار (کربن، اکسیژن و گوگرد) در زایش و تکوین اسکارن مس خوت، غرب یزد، ایران مرکزی

پیام:
چکیده:
کانسار اسکارن مس خوت در 50 کیلومتری شمال غرب شهر تفت در استان یزد واقع شده است. نفوذ زبانه های گرانودیوریتی با سن الیگومیوسن در واحدهای کربناتی سازند نایبند به سن تریاس بالایی منجر به پیدایش رخدادهای اسکارنی و مرمرهای سولفیدی شده است و تهی شدگی های سیستماتیک در مقادیر ایزوتوپی δ13C و δ18O را در انواع کلسیت ها به همراه داشته است. بر اساس مدل های محاسباتی، تهی شدگی ایزوتوپی کلسیت ها از سنگ های کربناتی حداقل دگرسان شده تا پهنه های اسکارنی می تواند به تراوش سیال ماگمایی نسبت داده شود. کلسیت های اسکارنی در مقایسه با دیگر پهنه ها بیشترین تهی شدگی را نشان داده است که توسط برهم کنش سیالات ماگمایی)‰(δ18O=11.5 با سنگ های آهکی دگرسان نشده در دمای کمتر از 600 درجه سانتیگراد، X(CO2) برابر 02/0 و نسبت آب به سنگ (W/R) 20 تا 50 درصد تشکیل شده اند. مقادیر δ34S در کالکوپیریت موجود در اسکارن ها و مرمرهای سولفیدی در کانسار خوت نشان دهنده مشارکت غالب سیال ماگمایی دارای گوگرد اولیه مشتق شده از گوشته است. به طوری که مقادیر δ34S در این کانسار (δ34S=1.4-5.2‰) مشابه مقادیر ایزوتوپی گوگرد در بسیاری از کانسارهای مس پورفیری معروف و اسکارن های مس و مس-طلای وابسته است. بر اساس بررسی های ریز دماسنجی، میانگین شوری و دمای پیدایش این کانسار به ترتیب 3/16 درصد وزنی معادل نمک طعام و 400 درجه سانتیگراد برآورد شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -126
لینک کوتاه:
magiran.com/p1380764 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.