مقایسه آستانه ی شنوایی افراد سیگاری و غیرسیگاری در فرکانس های پایین

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ریسک فاکتورهای زیادی در کاهش شنوایی موثر می باشند که استعمال سیگار یکی از این فاکتورها می باشد. مطالعات زیادی، ارتباط بین استعمال سیگار و کاهش شنوایی را نشان می دهد. با این حال، افزایش در آستانه ی شنوایی افراد سیگاری و غیرسیگاری کمتر گزارش شده است. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه ی آستانه ی شنوایی افراد سیگاری و غیرسیگاری در فرکانس های پایین بوده است.
مواد و روش ها
در این مطالعه ی مقطعی که درسال 1391 در واحد طب کار مرکز بهداشت شهرستان ماه شهر انجام شد، 40 نفر مرد سیگاری و 40 نفر مرد غیرسیگاری با رنج سنی بین 20 تا 40 سال ازطریق پرسش نامه ی محقق محور، انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفتند. ارزیابی آستانه ها با استفاده از اتاقک آکوستیک و دستگاه ادیومتر amplivox DA260 با ایرفون مدل Telephonic TDH-39P انجام شد. تحلیل داده های مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS16 صورت گرفت و مقدار 05/0P< به عنوان سطح معنادار درنظرگرفته شد.
یافته ها
میانگین سن افراد سیگاری و غیرسیگاری به ترتیب 44/4±75/28 و 72/5±02/29 سال بوده است. نتایج مطالعه نشان داد که میزان آستانه ی شنوایی افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیرسیگاری به طور معناداری بیشتر می باشد. (001/0P<).
نتیجه گیری
یافته های این تحقیق نشان داد که مصرف سیگار به عنوان یک فاکتور مهم و مورد بحث در کاهش شنوایی مطرح می باشد. به-طوری که در مطالعه ی حاضر، ارتباط معناداری بین آستانه ی شنوایی افراد سیگاری و غیرسیگاری در فرکانس های پایین، در جمعیت مورد مطالعه وجود داشته است.
زبان:
فارسی
صفحه:
143
لینک کوتاه:
magiran.com/p1381768 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.