ارزیابی اثرات توسعه در حوزه آبخیز شهری لانگات مالزی بر کمیت و کیفیت رواناب با استفاده از مدل SWAT

پیام:
چکیده:
حوزه آبخیز هولو لانگات به عنوان یک حوزه استراتژیک در مالزی در سال های اخیر تحت تاثیر تغییرات شدید در مدیریت زمین بوده و به تبع آن شرایط هیدرولوژیکی متفاوتی پیدا نموده است. در این مقاله اثرات تغییر کاربری و توسعه شهری بر شرایط هیدرولوژیکی و وضعیت رسوبدهی حوزه قید شده فوق به کمک مدل SWAT مورد ارزیابی قرار گرفته است. چهار نوع سناریوی مدیریت زمین برای این منظور در نظر گرفته شده که آنالیز تغییر کاربری را در گذشته، حال، آینده و شرایط حفاظت شده بررسی می نماید. مبنای بررسی سناریوی شرایط گذشته نقشه های کاربری اراضی در سال های 2002، 1997، 1990، 1984 و مبنای تحلیل شرایط حال حاضر نقشه های سال 2006 بوده است. برای تحلیل شرایط آینده، نقشه کاربری اراضی سال 2020 بر اساس مدل تحلیل استوکاستیک زنجیره مارکوف شبیه سازی شده است. نقشه های کاربری در شرایط حفاظتی بر اساس اسناد و راهنمای منتشره از دپارتمان محیط زیست و دپارتمان شهرسازی مالزی آماده سازی شده است. جهت آنالیز عدم قطعیت و واسنجی مدل از الگوریتم SUFI-2 استفاده شد و در نهایت مشخص گردید که مدل SWAT برای شبیه سازی دبی آب در طی سال های 2008-1997 و برای شبیه سازی بار رسوبی در فاصله سال های 2004-1997 دارای کارآیی مطلوب می باشد. مقایسه سناریوهای مختلف نشان داد که تفاوت های معنی داری در میزان رواناب و بار رسوبی رودخانه بین سناریوی حفاظت شده و گذشته با سناریوی پایه (2006) وجود دارد. و این تفاوت ها در میزان رواناب، رسوبدهی و تغذیه سفره آب زیرزمینی بین سناریوی آینده و سناریوی پایه نیز معنی دار می باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1381823 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.