تحیل شبه استاتیکی پایداری شیروانی های خاک مسلح در حالت کرنش مسطح به روش تحلیل حدی مرز بالا

پیام:
چکیده:
تحقیق حاضر، در راستای تعیین ضریب اطمینان شیروانی خاک مسلح تحت بارگذاری استاتیکی و شبه استاتیکی و همچنین تعیین طول مورد نیاز مسلح کننده ها جهت مقابله با انواع گسیختگی این نوع شیروانی ها برای مقادیر مختلف ضریب اطمینان در حالت دوبعدی است. با استفاده از روش تحلیل حدی مرز بالا الگوریتمی تدوین شده که با مدل کردن ساز و کار های مختلف گسیختگی شیروانی های خاک مسلح و بهینه سازی آنها، سطح گسیختگی بحرانی و ضریب اطمینان مربوط به آن تعیین می گردد. در این تحقیق، برای ساز و کار لغزش کلی از بلوک های لایه ای و در ساز و کار لغزش مستقیم از سیستم دو بلوکی استفاده شده است. توزیع مسلح کننده ها در ارتفاع شیروانی به صورت یکنواخت در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق به صورت نمودارهای بدون بعد جهت بررسی تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل پارامترهای هندسی، پارامترهای مقاومتی خاک و ضرایب زلزله در تحلیل پایداری شیروانی های خاک مسلح ارائه شده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1383615 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!