بررسی تطبیقی پارچه بافی دورن مفرغ شهر سوخته با مصر، آناتولی و میان رودان

پیام:
چکیده:
هنر و فن آوری دوره مفرغ و هزاره سوم پ.م. که هنگامه رشد جوامع شهرنشین و افزایش ارتباطات بینافرهنگی در غرب آسیاست، از اهمیت ویژهای در تاریخ بشر برخوردار است. پارچه بافی از هنرهایی است که در این دوران به ویژه در سرزمین هایی همچون آناتولی، مصر، میان رودان و ایران جان می گیرد و بستری برای داد و ستد و ارتباطات فرهنگی می گردد. پارچه در این دوران، هم کاربرد روزمره دارد و هم کاربرد آئینی. بنابر آنچه گفته شد، در نوشتار پیشرو تلاش شده با رویکردی تطبیقی دستگاه های پارچه بافی تاری پودی این مناطق در دوره مفرغ و بطور موردی شهر سوخته بررسی شود. در این راه، با گردآوری داده های اسنادی کتابخانه ای و موزه ای، پی جویی توصیفی تحلیلی خاستگاه، گونه ها و روش های پارچه بافی شهر سوخته انجام شده است. این نوشتار براساس هدف، از گونه پژوهش های بنیادی و از لحاظ ماهیت و روش، از گونه پژوهش های تاریخی است.
پرسش هایی که نگارندگان درپی پاسخگویی به آنها هستند، بدین قرار است: 1. بهره گیری از چه دستگاه هایی در تولید پارچه به روش تاری پودی در هزاره سوم پ.م. در ایران، مصر، آناتولی و میانرودان رواج داشته است. 2. مردمان شهر سوخته کدامیک از دستگاه های بافندگی را به کار میبرده اند.
نتایج بررسی های پژوهش حاضر نشان می دهد استفاده از سه دستگاه پارچه بافی افقی- زمینی، عمودی دو محوری و وزنه ای در محوطه های باستانی هزاره سوم پ.م. رایج بوده است. طرح بافته ای پیچیده و گوناگون پارچه های یافتشده در شهر سوخته همراه با دیسک های گردی که به عنوان وزنه های پارچه بافی کاربرد داشته اند و نیز کشف نمونه هایی که کاربرد لوحه بافی را در ریشه های تزئینی انتهای پارچه ها نشان می دهند، شواهدی بر استفاده از دستگاه های پارچه بافی وزنه ای در مکان یادشده هستند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1384014 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!