ارزیابی توان تولید سلول نرونی سلولهای مزانشیمال بندناف انسان: یک روش وابسته به غلظت و زمان

پیام:
چکیده:
زمینه
در این مطالعه رتینوئیک اسید به عنوان یکی از مهمترین تنظیم کننده های تمایز سلولی برای تمایز سلولهای مزانشیمال بند ناف انسانی مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار
بعد از جداسازی سلولها از بندناف برای تایید مزانشیمال بودن آنها از رنگ آمیزی الکالین فسفاتاز، فلوسیتومتری، زمان دو برابر شدن سلولی، تمایز به چربی و استخوان استفاده شد. سپس سلولهای بند ناف در غلظتهای مختلف رتینوئیک اسید کشت داده شدند و درصد تمایز آنها در روزهای 1، 7 و 12 با ایمنوسیتوشیمی با استفاده از نشانگرهای نستین، MAP2، GAD و GABA مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج
سلولهای جدا شده از بندناف نشانگرهای هماتوپویئتیک را بیان نکرده در مقابل نشانگرهای مزانشیمال را بیان کردند. زمان دو برابر شدن این سلولها در محیط کشت 3±60 ساعت بود و به سلولهای چربی و استخوان تمایز پیدا کردند. از روز اول تا روز آخر بررسی کاهش بیان نستین و افزایش بیان MAP2، GAD و GABA در غلظتهای مختلف رتینوئیک اسید مشاهده شد.
نتیجه گیری
سلولهای مزانشیمال بند ناف انسانی توانایی تمایز به سلولهای نرونی را در حضور غلظتهای مختلف رتینوئیک اسید در دوره های زمانی متفاوت دارند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
82 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p1384175 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.