افزایش تولید آنتی بیوتیک تایلوزین در باکتری Streptomycess fradiae با استفاده از روش موتاسیون

پیام:
چکیده:
در این بررسی از دو موتاژن اشعه uv با طول موج nm 280 و (EMS (Ethylmethanesulfonate با غلظت های متفاوت برای ایجاد موتاسیون و افزایش تولید تایلوزین در باکتری Streptomycess fradiae استفاده شد. منحنی مرگ برای هر دو موتاژن رسم گردید و شرایط بهینه برای ایجاد موتاسیون توسط اشعه uvبا فاصله 20 سانتی متری و مدت زمان 40 تا 60 ثانیه و برای EMS مدت زمان 30 دقیقه و غلظت w/v) 4) درصد تشخیص داده شد. در مرحله اول، موتاسیون با uv انجام شد و سویه های دارای تولید بالا به روش پلاک آگار ارزیابی شدند. در غربال گری ثانویه سویه 24U با تولید mg/ml 0/892 تایلوزین و 1/28 برابر بیشتر از سویه وحشی به عنوان سویه مناسب انتخاب شد و در مرحله دوم تحت تیمار با EMS قرار گرفت. در نهایت سویه موتانتی با تولید mg/ml 2/18 تایلوزین و 3/12 برابر افزایش تولید نسبت به سویه وحشی بدست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
40 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1384601 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!