ویژگی های زیستی شب پره هندی (Plodia interpunctella (Lep.:Pyralidae روی انجیر خشک در دماهای مختلف در شرایط آزمایشگاه

پیام:
چکیده:
شب پره هندی، (Plodia interpunctella (Lep.:Pyralidae یکی از آفات انباری انجیر در مناطق اصلی کاشت انجیر در ایران می باشد. در این تحقیق برخی ویژگی های زیستی آفت در دماهای 15، 20، 25، 30، 35 درجه سلسیوس با شرایط نوری 16:8و رطوبت نسبی 5±60% مورد مطالعه قرار گرفت. به طور میانگین دوره جنینی در دماهای ذکر شده به ترتیب برابر با 14.44، 6.70، 3.27، 3.30 روز، میانگین طول کل دوره لاروی به ترتیب برابر با 70.79، 42.60، 34.61، 32.2، 27.77 روز، میانگین طول دوره پیش شفیرگی به ترتیب برابر با 9، 4.36، 1.44، 1.31، 1.23 روز و میانگین طول دوره شفیرگی برابر با 15.92، 12.44، 7.29، 5.77، 3.34 روز به دست آمد. میانگین طول عمر حشره های بالغ ماده به ترتیب برابر با 13/05، 12/38، 8/12، 7/65، 6/73 روز و طول عمر حشره های بالغ نر نیز به ترتیب برابر با 13/62، 13/37، 7، 7/03، 6/33 روز بود. بر اساس نتایج حاصله به دست آمده، بر اساس مقایسه میانگین به دست آمده دماهای پایین تر باعث کند شدن رشد و نمو و دماهای بالاتر باعث کوتاه تر شده طول مدت رشد و نمو گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1384624 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.