واکنش بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان سیب به عناصر غذایی ازت و پتاس

پیام:
چکیده:
در یک ارزیابی برای تعیین نقش عناصر غذایی ازت و پتاس در بروز و توسعه ی سیتوسپورای همراه علائم شانکر درختان سیب در منطقه سمیرم، تعداد 52 باغ سیب گلدن دلیشز آلوده و سالم به طور تصادفی انتخاب گردید. در هر باغ 5 درخت به تصادف انتخاب و نمونه برداری از برگ و خاک (30-0 و 60-30 سانتی متری) آن ها انجام شد. در آزمایشگاه پس از تهیه ی نمونه مرکب، عناصر غذایی ماکرو و میکروی آن ها به روش هضم مرطوب اندازه گیری شد. اعداد به دست آمده به روش انحراف از درصد بهینه در باغ های آلوده نسبت به غلظت مرجع در باغ های سالم محاسبه و تفسیر گردید. طی این تفسیر باغ های آلوده به شدت دچار کمبود کلسیم، پتاسیم و زیاد بود ازت بودند. تحقیقات تکمیلی در خصوص تعیین نقش عناصر پتاسیم و ازت روی سیتوسپورای همراه درختان سیب در شرایط هیدروپونیک روی نهال های دو ساله سیب رقم گلدن دلیشز و به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی و با دو فاکتور (16 تیمار) و چهار تکرار انجام شد. بعد از 6 هفته نهال ها با جدایه با بیماری زایی بالا مایه کوبی شدند در غالب تیمارها در اواخر بهار و طول تابستان بافت کالوس در اطراف محل مایه کوبی تکرارها تشکیل شد اما تهاجم به بافت های سالم در پاییز شروع شد و شانکرها منجر به مرگ غالب نهال ها شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که در تیمارهای N0K0، N0K115، N0K230، N0K345، N105K230. N105K345 فقط بافت کالوس اطراف زخم ها تشکیل شد و هیچ کدام از درختان خشک نشدند. در تیمارهای K0N105، K0N210، N105K115، N210K230، N210K345، N315K345، %25 درختان خشک شدند و در تیمارهای K0N345، N210K115، N315K230، %50 تکرارها، در حالی که در تیمار N315K115، %100 درختان از بین رفتند. نتایج بیانگر آن است که با افزایش مصرف میزان ازت و کاهش پتاسیم، درصد خشکیدگی در تیمارها متغیر و روند افزایشی دارد. این نتایج با نتایج به دست آمده از خاک و برگ درختان سالم و آلوده در شرایط طبیعی مشابه است.
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1384625 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.