اثر ضد قارچی عصاره نه گونه گیاهی روی ساق زخم توتون (Rhizoctonia solani)

پیام:
چکیده:
Rhizoctonia solani عامل ساق زخم توتون، از عوامل بیماری زای گیاهی با اهمیت است که در تمام نقاط دنیا پراکنده بوده و موجب خسارت محصول در کشورهای تولید کننده توتون می شود. هدف از این تحقیق بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره های گیاهی بر روی عامل ساق زخم توتون و انتخاب حلال مناسب برای عصاره گیری می باشد. در این تحقیق عصاره های نه گونه گیاهی (نعناع گربه ای، توتون، آویشن کوهی، رازیانه، پونه کوهی، زوفا، بادرنجبویه، بادرنجبویه پرپر و مریم گلی) با استفاده از حلال های آب، استون، هگزان، اتانل و متانول استخراج و فعالیت ضد قارچی آنها با غلظت های 0، 1000 و 2000 پی پی ام به روش طعمه مسموم در شرایط آزمایشگاه روی این قارچ بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی خاصیت ضد قارچی غلظت های مختلف عصاره ها نشان داد که گیاهان نعناع گربه ای، توتون، آویشن کوهی، رازیانه، زوفا و بادرنجبویه پرپر اثر بازدارندگی خوبی بر قارچ مورد بررسی در این مطالعه دارند. بیشترین تاثیر بازدارندگی مربوط به عصاره استخراجی با حلال متانول بود. حداقل غلظت بازدارندگی عصاره متانولی توتون، نعناع گربه ای، آویشن کوهی، رازیانه، بادرنجبویه پرپر و زوفا بر قارچ بیماری زای مورد بررسی1/5، 1/5، 2، 3، 3 و 2/5 میلی گرم بر میلی لیتر بود. بنابراین به نظر می رسد بتوان در کنترل بیماری ساق زخم توتون از ترکیبات طبیعی این گیاهان، به ویژه نعناع گربه ای، توتون و آویشن کوهی استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1384627 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.