تنوع ژنتیکی در ارقام و لاین های لوبیا (Phaseolus vulgaris) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

پیام:
چکیده:
در این تحقیق روابط ژنتیکی 75 ژنو تیپ لوبیا از 3 جمعیت سفید، قرمز و چیتی و از 3 منطقه (استان های مرکزی، لرستان و مرکزCIAT در کلمبیا) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD مورد ارزیابی قرار گرفت. دی. ان. ای ژنومی استخراج شده از نمونه های گیاهی، با 6 آغازگر RAPD، تحت واکنش زنجیره ای پلیمراز قرار گرفته و محصولات روی ژل آگارز الکتروفورز شدند. درصد چندشکلی با میانگین 8، از 38 درصد برای آغازگر OPO3 با کمترین درصد چندشکلی تا 78 درصد در آغازگر OPBD20 با بیشترین درصد چندشکلی، متغیر بود. میانگین میزان اطلاعات چندشکلی حساب شده برابر 26 / 0به دست آمد که آغازگرهایOPO10 وOPM9 به ترتیب با مقادیر 0/17 و 0/35، کمترین و بیشترین مقادیر را دارا بودند. میانگین تنوع ژنی نی و شاخص اطلاعاتی شانون نیز به ترتیب 0/18 و 0/14 محاسبه گردیدند. همچنین روابط ژنتیکی بین نمونه ها با استفاده از ضریب تشابه نی محاسبه و دندروگرام مربوطه به روش UPGMA ترسیم گردید. نتایج حاصله بیانگر این نکته می باشد که آغازگرهای استفاده شده به طور نسبی باعث تفکیک جمعیتی نمونه های لوبیا گردیده اند. به علاوه تنوع ژنتیکی به دست آمده عمدتا ناشی از تنوع درون جمعیت ها بوده و بین جمعیت ها تفاوت عمده ای وجود نداشته است که دلیل این امر را می توان استفاده از نمونه های 3 منطقه در هر جمعیت و خود گرده افشانی بالا در لوبیا عنوان نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p1384629 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.