بررسی مقایسه ای اثر دستگاه های لایت کیور LED و QTH بر میزان سختی سطحی کامپومر رنگی وکامپوزیت های هیبرید

پیام:
چکیده:
مقدمه
یکی از فاکتورهایی که بر درجه پلیمریزاسیون تاثیر می گذارد،نوع دستگاه لایت کیور است.هدف ازاین مطالعه مقایسه اثر دستگاه های لایت کیور LED و QTH برمیزان سختی سطحی کامپوزیت و کامپومر است.
مواد و روش ها
در این مطالعه آزمایشگاهی،30 نمونه از کامپوزیت و کامپومر به 3 گروه 10 تایی تقسیم شدند.نیمی از آنها با دستگاه LED و نیمی دیگر با Astralis 7 Halogen کیور شدند.49 نقطه در سطح مشخص شدند.سپس سختی این نقاط بوسیله دستگاه سختی سنجی ویکرز اندازه گیری شد.
یافته ها
میانگین سختی کامپوزیت های کیورشده با LED بیشتر از QTH بود،اما در کامپومر نتیجه ای بالعکس بدست آمد که از لحاظ آماری تفاوت معناداری داشت.کامپوزیت Z250 بطور معناداری بیشترین سختی را داشت و کمترین سختی مربوط به کامپوزیت Heliomolar بود.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که LED اثر بیشتری بر سختی کامپوزیت ها داشت اما در کامپومر QTH نتایج بهتری نشان داد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
23 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1385714 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.