بررسی مقایسه ای ایجاد نقص و شکستگی در فایل های reciproc وrotary در کانال های با انحنای شدید

پیام:
چکیده:
مقدمه
آماده سازی کانال ریشه دندان یکی از مهمترین مراحل در طی درمان کانال ریشه می باشد، با توجه به اینکه کاهش نقص و شکست در فایل ها سبب موفقیت بیشتر در درمان ریشه دندان می شود. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای نقص و شکست در فایل های rotary و reciproc در کانال های ریشه دندان با انحنای شدید می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه آزمایشگاهی 60کانال مزیال دندان های مولر انسانی با اپکس بسته و انحنای کانال بالای ° 30 به دو گروه تقسیم شدند: در گروه اول از فایل های rotaryM-two شماره 25,20,15و در گروه دوم از فایل (R25) رسیپروک برای فایلینگ کانال ها استفاده گردید. به دنبال استفاده از هر فایل جهت بررسی وجود نقص یا شکست از ذره بین 8× در جهات مختلف بررسی صورت پذیرفت و در صورت مشاهده هر گونه نقص یا شکست، فایل جدید جایگزین می گردید. به این ترتیب شمار کانال های آماده سازی شده با هر فایل، تعداد فایل های دچار نقص یا شکست و نیز محل شکستگی فایل در کانال ریشه در هر دو گروه ثبت شد، سپس با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن22 منحنی بقای کاپلن مایر برای هر گروه رسم شده و از آزمون لوگ رانک برای مقایسه میان دو گروه استفاده گردید.
یافته ها
در مجموع 9 فایل در سیستم روتاری دچار نقص و شکست شدند (7 فایل دچار شکست و 2 فایل دچار نقص شدند.) در سیستم رسیپروک 4 فایل دچار شکست شده و موردی از نقصی مشاهده نگردید. میانگین شمار کانال های آماده سازی شده تا زمان نقص یا شکست در سیستم روتاری 3/3 و در گروه رسیپروک 7/06 بوده اما اختلاف بین دو گروه معنادار نبود. در هر دو سیستم rotary و reciproc تمامی فایل ها در یک سوم ا پیکالی دچار شکست شدند.
نتیجه گیری
با توجه به اینکه میزان نقص و شکست فایل ها در دو سیستم rotary و reciproc اختلاف معناداری نداشته، استفاده از سیستم تک فایلی reciproc به دلیل سرعت بالاتر در آماده سازی کانال با انحنای شدید به صرفه تر می باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
30 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1385716 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.