اثر کلینیکی و بیوشیمیایی شکلات تلخ بر پریودنتیت مزمن

پیام:
چکیده:
مقدمه
ترکیبات آنتی اکسیدان از جمله کاکائو می توانند فوایدی در درمان التهاب از جمله پریودنتیت داشته باشند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مصرف کاکائو در پریودنتیت مزمن متوسط می باشد.
مواد و روش ها
یک کار آزمایی بالینی یک سویه کور بر روی 40 بیمار صورت گرفته است که به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفره تقسیم گردیدند. گروه درمان 30 گرم شکلات تلخ (78% کاکائو) و گروه کنترل 5/22 گرم شکلات سفید (بدون کاکائو)، سه بار در روز، به مدت چهار هفته دریافت نمود. نمونه های بزاق در زمان شروع مطالعه و بیست و هشتمین روز پس از شروع مصرف شکلات از بیماران جمع آوری گردید. عمق پروبینگ پاکت، شاخص لثه ای (Loe and Silness)، شاخص تغییر یافته خونریزی پاپیلاری (Barnett) و میزان از دست رفتن چسبندگی کلینیکی در زمان شروع مطالعه، هفته های دوم، چهارم، ششم و هشتم پس از آن در دندانهای رمفورد اندازه گیری شد. ظرفیت تام آنتی اکسیدان و اکسیداسیون لیپیدی بزاق توسط روش (Ferric reducing antioxidant power (FRAP و (Tiuborbituric acid reactive substances (TBARS اندازه گیری شد. یافته های حاصل از پارامتر های کلینیکی با آزمون های t-test و Repeated measures test و یافته های حاصل از پارامترهای بیوشیمیایی با آزمون t-test آنالیز شده و مورد مقایسه قرار گرفته است.
یافته ها
مقایسه داخل گروهی پارامتر های کلینیکی در هر دو گروه از لحاظ آماری معنادار بود (0/0001>P) در مقایسه ی بین گروهی پارامتر های کلینیکی شاخص تغییر یافته خونریزی پاپیلاری در گروه درمان کاهش معنی دار از لحاظ آماری نشان داده است (0/03>P) تغییرات شاخص لثه ای و شاخص تغییر یافته خونریزی پاپیلاری در هفته های چهارم (0/008>P)، ششم (0/008>P) و هشتم از لحاظ آماری در گروه درمان معنی دار بوده است. گروه درمان در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری در ظرفیت تام آنتی اکسیدان (0/00001> P) و کاهش معناداری در اکسیداسیون لیپیدی (0/15>P) بزاق نشان داده است.
نتیجه گیری
مصرف شکلات تلخ منجر به افزایش ظرفیت تام آنتی اکسیدان بزاق، کاهش اکسیداسیون لیپیدی بزاق و کاهش التهاب و خونریزی لثه ای می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1385720 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.