ارزیابی مهارت های حرکتی ظریف و درشت و ارتباط آن با برخی شاخص های پیکرسنجی و عوامل محیطی در کودکان 3 تا 6 سال شمال شهر تهران

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه
رشد مهارت های حرکتی ظریف و درشت یکی از موضوعات مهم در رشد مهارت های حرکتی بنیادی در سال های اولیه زندگی است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی مهارت های حرکتی ظریف و درشت و بررسی ارتباط بین برخی شاخص های پیکرسنجی و عوامل محیطی با رشد مهارت های حرکتی ظریف و درشت در کودکان 3 تا 6 ساله حاضر در مهد کودک های شمال شهر تهران در سال 1392 بود.
روش
جامعه مورد مطالعه مهدهای کودک منطقه 1 و 2 تهران بود که چهار مهدکودک به روش دردسترس انتخاب و به شکل داوطلبنامه تعداد 206 کودک دختر و پسر مورد مطالعه قرار گرفتد. اطلاعات از طریق پرسشنامه اطلاعات خانواده و آزمون رشد دنور-2 جمع آوری شد.
نتایج
به طور میانگین 06/56 درصد از کودکان در مهارت های درشت و 56/77 در مهارت های ظریف عملکرد طبیعی و پیشرفته داشتند. اما 86/23 درصد در مهارت های درشت و 9/14 درصد در مهارت های ظریف در معرض احتیاط، 83/12 درصد در مهارت های درشت و 56/7 درصد در مهارت های ظریف دچار تاخیر رشدی بودند. بین برخی از شاخص های پیکرسنجی مثل پهنای شانه، پهنای لگن، طول بازو، دور شکم و دور سینه با عملکرد برخی از مهارت های درشت حرکتی مثل پریدن، لی لی کردن، پرتاب کردن همبستگی های معنی دار وجود داشت(05/0>P). زمان مشاهده تلویزیون و مدت زمان خواب روزانه از جمله عوامل محیطی تاثیر گذار بر عملکرد شوت زدن با پا بود.
نتیجه گیری
تعداد قابل توجهی از کودکان شرکت کننده در تحقیق حاضر در مهارت های حرکتی درشت ضعف داشتند، لذا تقویت و بهبود این مهارت ها نیاز به توجه و برنامه ریزی خاص دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1385892 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.