پویایی شناسی جمعیت ماهی یلی خط کمانی (Terapon jarbua Forsskal، 1775) در شمال خلیج فارس (آب های استان هرمزگان)

پیام:
چکیده:
در این مطالعه خصوصیات زیستی و پویایی جمعیت ماهی یلی خط کمانی (Terapon jarbua) در آب های ساحلی بندرعباس مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 1257 نمونه ماهی یلی خط کمانی به مدت یک سال از شهریور 1391 تا مرداد 1392 توسط تورهای ثابت ساحلی مشتا و ترال میگو در آب های استان هرمزگان صید گردید. برای آنالیز داده های فراوانی طولی از نرم افزار FiSAT به روش الفان 1 (ELEFAN 1) استفاده شد. کوچک ترین و بزرگ ترین طول ماهیان صید شده به ترتیب 1/5 و 5/28 سانتی متر و همچنین حداقل و حداکثر وزن آن ها به ترتیب 53/1 و 07/373 گرم بود. میزان b برابر با 3159/3 تعیین شد و الگوی رشد ناهمگون (آلومتریک) مثبت به دست آمد. عوامل رشد فون برتالنفی (4/29L∞= سانتی متر، 74/0k= در سال و 18/0+ t0= سال) به دست آمد. مقدار 05/4=Tmax محاسبه گردید. همچنین شاخص عملکرد رشد مونرو (Ø) 8/2 محاسبه شد، میزان W∞ نیز نزدیک به 415 گرم برآورد شد. میزان مرگ و میر کل، طبیعی و صیادی به ترتیب 69/1، 43/1 و 25/0 در سال و ضریب بهره برداری 15/0 محاسبه گردید. با به کارگیری روش باتاچاریا و ترسیم منحنی گروه های همزاد تفکیک شده، دو گروه همزاد شناسایی گردید. در فصل بهار، تابستان و پاییز دو گروه سنی و در فصل زمستان سه گروه سنی مشخص شد. احتمال صید هر دامنه طولی برای ماهی یلی خط کمانی به صورت (79/8 = L25 سانتی متر، 10/11L50= سانتی متر، 69/22 = L75 سانتی متر) به دست آمد. بنابراین اگرچه میزان ضریب بهره برداری این گونه مناسب به نظر می رسد، اما پایش اطلاعات طولی و تغذیه ای در کنار مدل های پویایی شناسی می تواند به درک بهتر وجود یا عدم وجود پدیده fishing down (کاهش میزان صید) در این منطقه کمک نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1386097 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!