سیستم خبره فازی تشخیص مننژیت باکتریال از سایر انواع مننژیت در کودکان

پیام:
چکیده:
مقدمه
مننژیت باکتریال نیاز به تشخیص و درمان به موقع دارد. در غیر این صورت میزان مرگ و میر و عوارض نسبتا زیادی دارد. در مراحل اولیه بیماری، افتراق مننژیت باکتریال که خطرناک ترین نوع مننژیت محسوب می شود از انواع بی خطر آن امری پیچیده و با خطای بالایی همراه است. از این رو در این پژوهش با استفاده از منطق فازی، سیستم خبره ای ارائه شده که مننژیت باکتریال را از انواع دیگر مننژیت افتراق می دهد.
روش
در سیستم خبره ارائه شده از دو موتور استنتاج فازی (تشخیص مننژیت باکتریال و پیشنهاد LP مجدد)،استفاده می کند. در هر دو موتور استنتاج از مدل ممدانی با مشخصه های max_min به عنوان عملگرهای AND _OR و روش مرکز جرم برای غیرفازی-سازی، استفاده شده است.
نتایج
زیرسیستم استنتاج تشخیص مننژیت باکتریال با استفاده از اطلاعات 106 بیمار مبتلا به مننژیت، ارزیابی شد. صحت، حساسیت و دقت سیستم به ترتیب 92، 100 و 89 درصد بود. سطح زیر منحنی ROC 0/947 و ضریب کاپا توافق 0/83(p<0.001) بین تشخیص سیستم و تشخیص پزشک را نشان می دهد. زیر سیستم پیشنهاد LP مجدد نیز توسط اطلاعات 75 بیمار مبتلا به مننژیت غیر باکتریال، ارزیبی شد. صحت، حساسیت و دقت سیستم به ترتیب 96،100 و 95 درصد بود. سطح زیر منحنی ROC 0/96 و ضریب کاپا توافق 0/87(p<0.001) بین تشخیص سیستم و تشخیص پزشک را نشان می دهد.
نتیجه گیری
با توجه به پیچیدگی تشخیص مننژیت باکتریال و اهمیت تشخیص به موقع و نیز نتایج مطلوب حاصل از به کارگیری و ارزیابی سیستم خبره پیشنهادی، این سیستم می تواند در تشخیص و افتراق مننژیت حاد باکتریال از سایر مننژیت ها مفید باشد، اما لازم مطالعات بیشتر با داده ها متنوع تر و بیشتری برای ارزیابی بهتر و تایید سیستم، انجام شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1386730 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!