نماتودهای انگل گیاهی در مزارع حبوبات استان لرستان و پراکنش آنها*

نویسنده:
پیام:
چکیده:
به منظور شناسایی و تعیین پراکنش نماتودها در مزارع نخود، عدس، لوبیا و باقلا استان لرستان، طی سال های 1389 و 1390 تعداد 150 نمونه خاک و ریشه از مزارع شهرستان های مختلف استان جمع آوری شد. پس از استخراج، کشتن، تثبیت و انتقال نماتودها به گلیسرین، اسلایدهای میکروسکوپی دائمی تهیه شد. شناسایی گونه ها با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین دیجیتال و بر اساس ویژگی های ریخت شناختی و ریخت سنجی و با استفاده از کلیدهای معتبر انجام گرفت. در این بررسی 19 گونه نماتود از فوق بالاخانواده Tylenchomorpha (راسته Tylenchida) شناسایی گردید. در بین گونه های شناسایی شده، Aphelenchoides cyrtus، Ditylenchus medicaginis، D. parvus، Merlinius brevidens و Paratylenchus coronatusبه ترتیب 6/37، 8/30، 6/24، 5/20 و 1/19 درصد، بیشترین فراوانی را در مزارع مختلف حبوبات استان داشتند. بیشترین تعداد گونه به ترتیب از شهرستان های الشتر (19 گونه)، خرم آباد (15 گونه)، بروجرد (14 گونه)، دورود (13 گونه)، نورآباد (12 گونه)، کوهدشت (11 گونه)، ازنا و الیگودرز (10 گونه) و پلدختر (8 گونه) جداسازی شد. دو گونهAmplimerlinius paraglobigerusوHelicotylenchus scoticusبرای اولین بار از ایران گزارش و توصیف و شرح کاملی از گونه های Ditylenchus medicaginis و D. parvus ارائه شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
219 تا 236
لینک کوتاه:
magiran.com/p1387285 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!