بررسی ارتباط پلی مورفیسم C1236T ژن MDR1 در مردان مبتلا به ناباروری ایدیوپاتیک در جمعیت گیلان

پیام:
چکیده:
مقدمه
ناباروری، ناتوانی زوجین در بارداری، بعد از 12 ماه آمیزش های مداوم بدون پیشگیری تعریف می شود. P- گلیکوپروتئین یک انتقال دهنده درون غشایی است که سبب خروج مواد مضر از سلول شده و یک نقش حفاظتی در بافت های حساس نظیر بیضه ها را به عهده دارد. ژن MDR1 در جایگاه q21.1 کروموزوم 7 قرار گرفته است. یکی از پلی مورفیسم های مربوط به ژن MDR1، پلی مورفیسم C1236T می باشد که در اگزون 12 قرار گرفته است که در آن سیتوزین با تیمین جایگزین می شود. هدف از این مطالعه، بررسی پلی مورفیسم ژن MDR1 با ناباروری ایدیوپاتیک مردان است.
روش بررسی
در این مطالعه مورد- شاهدی، DNA ژنومی از لوکوسیت های خون 136 مرد مبتلا به ناباروری ایدیوپاتیک و 130 مرد سالم استخراج گردید. با استفاده از تکنیک PCR-RFLP و آنزیم EcoO109I ژنوتیپ ها تعیین شد.
نتایج
فراوانی ژنوتیپ های CC، CT و TT در افراد بیمار به ترتیب 19/12%، 39/70% و 41/18% و فراوانی ژنوتیپی CC، CT و TT در افراد سالم به ترتیب 12/30%، 5461/54% و 26/16% بود.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج به دست آمده ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم ژن MDR1 و ناباروری ایدیوپاتیک مردان مشاهده شد(P= 0.001). نتایج به دست آمده پیشنهاد می کند که ژنوتیپ هتروزیگوت CT، احتمالا اثر محافظتی بر ناباروری دارد (P= 0.01، OR= 0.41; 95%CI: 0.23- 0.84). گرچه برای دستیابی به نتایج دقیق تر، بررسی در یک جامعه آماری بزرگتر لازم است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1796 تا 1804
لینک کوتاه:
magiran.com/p1387811 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!