سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص پیش گیری از بروز سوانح و حوادث در کودکان شهرستان خرم آباد در سال 1393

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سوانح و حوادث یکی از عوامل اصلی مرگ و ناتوانی در دنیا و از مهم ترین علل مراجعه کودکان به بیمارستان می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و عملکرد، در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد در خصوص رفتارهای پیش گیری کننده از سوانح و حوادث در کودکان صورت پذیرفته است.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر مطالعه مقطعی- تحلیلی بر روی 261 نفر از مادران دارای کودک کمتر از 5 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد در سال 1393 می باشد. روش گردآوری اطلاعات پرسش نامه تنظیم شده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بوده است. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
در این مطالعه میانگین و انحراف معیار سن مادران 28.98±5.37 سال، میانگین نمره عملکرد و خودکارآمدی مادران به ترتیب برابر 59.1±14.74 و 69.1±11.07 مشاهده شد. هم چنین میانگین نمرات سایر سازه های مدل اعتقاد بهداشتی شامل حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده نیز بیش از حد متوسط مشاهده شد. بین خودکارآمدی و موانع درک شده همبستگی منفی و معنی دار (r=-0.256، p<001) و بین موانع درک شده و عملکرد نیز همبستگی منفی و معنی داری (r=-0.391، p<001) وجود داشت.
نتیجه گیری
با توجه به میزان میزان عملکرد مادران و سایر سازه های نگرشی مدل اعتقاد بهداشتی، پیشنهاد می شود تا برنامه های آموزشی بر مبنای این مدل به صورت مستقیم و غیر مستقیم در قالب بسته های آموزشی چند رسانه ای به منظور ارتقاء رفتارهای پیش گیری کننده از سوانح و حوادث در کودکان صورت گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1387820 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.