شاخص دور سر در کودکان و نوجوانان دارای اتیسم در مقایسه با کم توان ذهنی و ارتباط آن با فاکتورهای شناختی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
یکی از ویژگی های مورفولوژیک که در افراد دارای اتیسم الگوی متفاوتی با هم سن و سالانشان دارد، اندازه دور سر و فاکتورهای مرتبط با آن (طول و عرض سر) است. هدف ما ارزیابی شاخص دور سر و تعیین ارتباط آن با فاکتورهای شناختی در جمعیت کودکان و نوجوانان دارای اختلالات طیف اتیسم بوده است.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی، نمونه پژوهش شامل 129 دانش آموز 7 تا 18 سال مبتلا به اتیسم و 103 دانش آموز کم توان ذهنی در گروه کنترل بود. اندازه دور سر توسط متر نواری، طول و عرض سر توسط کولیس اندازه گیری شد. هم چنین والدین به پرسش نامه ارزیابی فاکتورهای شناختی- اجتماعی پاسخ دادند.
یافته ها
نتایج این مطالعه نشان داد که دور سر، طول و هم چنین عرض سر افراد مبتلا به اتیسم از افراد مبتلا به کم توانی ذهنی بزرگ تر است(0/001=p). افراد مبتلا به اتیسم در نمره کل و خرده مقیاس های پرسش نامه فاکتورهای شناختی-اجتماعی، نمره کمتری نسبت به گروه کم توان ذهنی به دست آوردند(0/001>p). هم چنین یافته ها نشان دادند که با افزایش اندازه دور سر در افراد دارای اتیسم، توانایی آنان در مهارت های شناختی-اجتماعی کاهش می یابد(0/05>p).
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که الگوی رشدی و ارتباط شاخص های آنتروپومتریک مربوط به اندازه دور سر با فاکتورهای شناختی در کودکان و نوجوانان مبتلا به اتیسم با کودکان کم توان ذهنی تفاوت معنی داری دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1387822 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.