تاثیر هم خونی بر صفات کمی و کیفی اسپرم در گاوهای نر هلشتاین ایران

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر هم خونی بر صفات کیفیت و کمیت اسپرم گاوهای نر هلشتاین ایران، از اطلاعات 309 راس گاو نر هلشتاین دو مرکز تستاژ شرکت جاهد و تستاژ شمال غرب کشور از سال 1368 تا 1392 استفاده شد. صفات مورد مطالعه شامل حجم اسپرم در هر میلی لیترانزال، جمعیت اسپرم در هر میلی لیتر انزال، نسبت تحرک قبل به بعد از یخ گشایی، درصد تحرک بعد از یخ گشایی، درصد تحرک بعد از انزال، تعداد کل اسپرم در انزال بود. میانگین ضریب هم خونی جمعیت 003/ 0 درصد و میانگین ضریب هم خونی در افراد هم خون 013/ 0 درصد بود. در این تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی و برای بررسی تاثیر هم خونی از نرم افزار SASاستفاده شد. نتیجه ی تجزیه واریانس عوامل موثر بر کیفیت اسپرم در گاوهای نر هلشتاین ایران، نشان داد که اثر حیوان، ایستگاه سال فصل بر تمامی صفات، اثر سن برتمامی صفات تاثیر معنی داری دارد (0/05 >p). ضریب تابعیت صفات مختلف از هم خونی (افت ناشی از هم خونی) نشان داد که مقدار برآورد شده برای هیچ یک از صفات معنی دار نیست. مقایسه میانگین صفات کیفی اسپرم برای سطوح مختلف هم خونی، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که با افزایش سطوح هم خونی، صفات تولید مثلی در گاوهای نر کاهش می یابد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
3962 -3968
لینک کوتاه:
magiran.com/p1388665 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.