مدلسازی و پیش آگاهی تاثیر متغیرهای هواشناسی بر جمعیت قارچ عامل شیوع لکه موجی سیب زمینی (Early blight)

پیام:
چکیده:
بیماری لکه موجی (Early blight) توسط قارچ Alternaria solani به وجود می آید. بیماری در شرایط رطوبت زیاد هوا و یا وجود آب روی برگ به خوبی گسترش می یابد. اسپورهای قارچ توسط باد و باران به برگ های سالم منتقل می شوند. رطوبت بالا و دمای بین 18 تا 25 درجه سانتی گراد، شبنم، بارندگی و آبیاری بارانی گسترش آن را افزایش می دهد. هدف از این تحقیق، مطالعه تاثیر متغیرهای هواشناسی (دما، رطوبت نسبی، بارش) بر جمعیت اسپور قارچ عامل بیماری و پیش آگاهی لکه موجی سیب زمینی در سال زراعی 1392-1393 در کرمانشاه بوده است. به این منظور پس از کشت سیب زمینی علائم بیماری در مزرعه پایش و تغییرات جمعیتی اسپور قارچ عامل بیماری ثبت گردید. از سوی دیگر دو مدل پیش آگاهی لکه موجی سیب زمینی با استفاده از داده های ایستگاه خودکار مزرعه و نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی منطقه (فرودگاه کرمانشاه) ارائه و ارزیابی گردید. به علاوه، همبستگی بین جمعیت اسپورهای موجود در هوا و متغیرهای هواشناسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی بین جمعیت اسپور قارچ عامل بیماری لکه موجی با دمای بیشینه و کمینه هوا در سطح یک درصد و با رطوبت نسبی در سطح پنج درصد معنی دار است. بر اساس این نتایج، یک مدل تجربی پیش آگاهی بیماری لکه موجی سیب زمینی در غرب کشور ارائه گردید.
زبان:
فارسی
در صفحه:
16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1388778 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!