برآورد میزان پس روی ناشی از هم خونی بر صفات مرتبط با رشد بره های قره گل

پیام:
چکیده:
ضرایب همخونی و اثر پس روی ناشی از همخونی بر صفات مرتبط با رشد با استفاده اطلاعات شجره و وزن بدن گوسفند قره گل که در طول 24 سال (1363 تا 1387) در ایستگاه اصلاح نژاد قره گل سرخس جمع آوری شده بود، برآورد گردید. ضرایب همخونی برای همه حیوانات به دلیل پایین بودن شاخص کامل بودن شجره با استفاده از الگوریتم ون رادن محاسبه شد. پس روی همخونی برای صفات رشد به صورت تابعیت وزن بدن در سنین مختلف، متوسط افزایش وزن قبل و بعد از شیرگیری از ضریب همخونی حیوان و مادر برآورد گردید. متوسط همخونی برای همه حیوانات 59/ 1، برای ماده ها 64/ 1 و برای نرها 54/ 1 درصد برآورد شد. پس روی ناشی از همخونی به ازای 1 درصد افزایش هم خونی حیوان برای صفات وزن تولد، 3، 6، 9 و 12 ماهگی و افزایش وزن قبل و بعد از شیرگیری به ترتیب 005/ 0-، 039/ 0-، 117/ 0-، 168/ 0-، 17/0-، 0004/ 0- و 0005/ 0- کیلوگرم بود. پس روی ناشی از هم خونی به ازای 1 درصد افزایش هم خونی مادر نیز برای این صفات به ترتیب 0، 05/ 0-، 014/ 0-، 042/ 0-، 055/ 0-، 0006/ 0- و 0 کیلوگرم بود. ضرایب هم خونی برآورد شده نشان می دهد که شدت آمیزش های خویشاوندی در این گله نسبتا بالا بوده و بهتر است مرکز اصلاح نژادی مذکور به خاطر تاثیر معنی دار و نامطلوب همخونی بر صفات مرتبط با رشد، از انجام این گونه آمیزش ها جلوگیری نماید و آمیزش های جفت شده و جبرانی برای کنترل هم خونی اعمال نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
137 تا 156
لینک کوتاه:
magiran.com/p1389648 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!