بررسی تاثیر آوای قرآن بر میزان اضطراب امتحان در دانشجویان پرستاری و فوریت های پزشکی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اضطراب گونه ای تشویش و نگرانی است که در اثر وجود نوعی احساس خطر در افراد ایجاد می شود و می تواند بر عملکرد فرد تاثیر گذارد. امروزه اضطراب امتحان بین افراد تحصیل کرده رو به افزایش است و این وضعیت باعث انحراف توجه فرد می شود. «ایمان» اعتماد به نفس و قدرت صبر برای مقابله با مشکلات را افزایش می دهد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر آوای قرآن بر میزان اضطراب امتحان در دانشجویان پرستاری و فوریت های پزشکی بود.
روش کار
مطالعه نیمه تجربی حاضر بر روی 86 نفر از دانشجویان رشته های پرستاری و فوریت های پزشکی دانشکده پرستاری بروجن انجام شد. روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بود و همه دانشجویان در مطالعه شرکت داده شدند. دروس ارایه شده نیم سال برای هر رشته به طور تصادفی در دو گروه قرار داده شد. برای یک گروه قبل از امتحانات میان ترم و برای گروه دیگر قبل از امتحانات پایان ترم، پخش صوت آیات 26-1 سوره مریم به مدت 5 دقیقه انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک و اضطراب Spielberger قبل از برگزاری کلیه آزمون ها استفاده گردید. اطلاعات با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی Paired t و Independent t در نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
در دانشجویان رشته پرستاری میانگین سطح اضطراب آشکار در آزمون های بدون آوای قرآن 73/ 48 ± 52/ 13 و در آزمون های دارای آوای قرآن 72/ 44 ± 26/ 15 و میانگین سطح اضطراب پنهان در آزمون های بدون آوای قرآن 33/ 43 ± 61/ 9 و در آزمون های دارای آوای قرآن 436/ 41 ± 99/ 11 بود که این میانگین ها از نظر آماری تفاوت معنی داری با یکدیگر داشت (050/ 0 > P). در دانشجویان رشته فوریت های پزشکی نیز میانگین سطح اضطراب آشکار در آزمون های بدون آوای قرآن 00/ 41 ± 98/ 12 و در آزمون های دارای آوای قرآن 11/ 39 ± 82/ 11 و میانگین سطح اضطراب پنهان در آزمون های بدون آوای قرآن 33/ 41 ± 78/ 8 و در آزمون های دارای آوای قرآن 46/ 38 ± 01 /11 حاصل شد که از نظر آماری تفاوت معنی داری را نشان داد (050/ 0 > P).
نتیجه گیری
پخش صوت قرآن قبل از برگزاری امتحانات می تواند سطح اضطراب دانشجویان را کاهش دهد. بنابراین از مدیران و سیاست گذاران برنامه های آموزشی درخواست می شود که با در نظر گرفتن نتایج مطالعه حاضر و قبل از برگزاری آزمون ها، به پخش آوای قرآن بپردازند و نه تنها موجبات آرامش و کاهش استرس دانشجویان را برآورده سازند، بلکه در جهت ترویج فرهنگ انس با قرآن گام بردارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
56 تا 63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1390527 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!