ارزیابی شاخص بلورینگی و خواص فیزیکی- مکانیکی پوشش های پاشش حرارتی خود گداز بر پایه کبالت

نویسنده:
پیام:
چکیده:
در این مقاله پژوهشی شاخص بلورینگی و خواص فیزیکی - مکانیکی پوشش های پاشش حرارتی از پودر خودگداز Stellite® SF6 پایه کبالت که توسط فرآیندهای پاشش پلاسمایی (APS) و شعله ای پرشتاب (HVOF) بر زیر لایه های فولاد ساده کربنی اعمال شده مورد ارزیابی قرار گرفته است. از روش های نوین مشخصه یابی مانند پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و عبوری (TEM) و همچنین آزمون آنالیز حرارتی از نوع کالریمتری روبشی تفریقی (DSC) به منظور مطالعه ریزساختار و تغییر و تحولات فازی در حین فرآیندهای پاشش حرارتی بهره گرفته شده است.بررسی های آنالیز فازی نشان داد که فاز غالب در پوشش های پاشش حرارتی محلول جامد -Coαبا ساختار مکعبی با وجوه مرکزدار ((FCC است که به همرا آن فاز آمورف نیز در زمینه ساختار بلوری در نتیجه انجماد سریع ذرات پودر در حین برخورد به سطح زیر لایه بوجود آمده است. شاخص بلورینگی برای پوشش های APS و HVOF به ترتیب 75% و 80% محاسبه شد. وجود فاز آمورف در زمینه پوشش ها، منجر به افزایش سختی آن ها شده است. میانگین ریز سختی برای پوشش های HVOF حدود 800 و برای پوشش های APS حدود 500 بر اساس معیار ویکرز برآورد شده است. همچنین درصد تخلخل در پوشش های HVOF 0/11±2/12 و در پوشش های APS 0/73±5/52 بدست آمد. نتایج آزمون استحکام چسبندگی نشان داد که در پوشش های APS شکست به صورت چسبنده و در فصل مشترک پوشش با زیرلایه و در پوشش های HVOF شکست در داخل چسب و یا در فصل مشترک چسب و پوشش به وقوع پیوسته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1391340 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!