موانع مصرف ماهی و عوامل موثر بر آن: مروری جامع بر شواهد علمی و مطالعات مرتبط در ایران و جهان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سازمان جهانی بهداشت مصرف ماهی به میزان دو بار در هفته را توصیه می کند. اما با این حال، مطالعات و گزارش ها نشان می دهد میزان مصرف ماهی دربرخی از کشورها کمتر از این میزان است. هدف این مقاله، شناسایی علل مصرف ناکافی ماهی، عوامل موثر بر مصرف ماهی و شواهد علمی در این زمینه می باشد.
مواد و روش ها
در این مقاله فقط مقالات منتشر شده در زمینه مصرف ماهی به دو زبان انگلیسی و فارسی مورد بررسی قرار گرفته شده است. ابتدا با استفاده از کلید واژه های مرتبط مانند Fish consumption، Fish advertising و affecting factors of fish consumption، 20 مقاله مرتبط با استفاده از موتورهای جستجو شامل Google Scholar،Pubmed، Sciencedirect، SID، بانک های مقالات علوم بهداشتی و پزشکی و گزارشات مرتیط شناسایی و استخراج گردیدند.
یافته ها
مروری بر مطالعات فوق منجر به استخراج 12 علت به عنوان موانع مصرف ماهی گردید. از نظر فراوانی، به ترتیب طعم نامطلوب، قیمت بالاو عدم آگاهی شایعترین موانع گزارش شده بودند. همچنین جنس، سن، فرهنگ عادات غذایی، شایع ترین عوامل گزارش شده موثر بر مصرف ماهی بودند.
نتیجه گیری
قبل از هر گونه برنامه ریزی در این زمینه لازم است مهمترین عوامل موثر بر مصرف ماهی و نیز مهمترین موانع مصرف در آن جمعیت بررسی شود. همچنین با توجه به ارتباط معنی دار ویژگی های دموگرافیک با مصرف ماهی لازم است برنامه های ترویجی متفاوتی برای افراد با تفاوتهای دموگرافیک در نظرگرفته شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
46 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1392180 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.