حل تحلیلی معادله ی پخش دو گروهی مستقل از زمان نوترون با تقریب های مختلف فرار عرضی در هندسه ی چهارگوش دوبعدی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یکی از روش های حل معادله ی پخش نوترون، روش نودال است. این روش، به سه روش تحلیلی، نیمه تحلیلی و بسط تابع دسته بندی می شود. در این پژوهش، نرم افزاری به منظور حل دوگروهی معادله ی پخش نوترون در هندسه های چهارگوش دوبعدی توسعه داده شد. رویکردهای متنوعی برای حل معادله ی پخش به روش تحلیلی نودال وجود دارد. یکی از این رویکردها که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از تقریب فرار عرضی است. براساس این رویکرد، معادله های پخش دوبعدی نوترون به دو معادله ی پخش یک بعدی شکسته شده و پاسخ هر یک از آن ها به صورت تحلیلی محاسبه می شود. در این پژوهش از دو تقریب تخت و درجه ی دو برای تخمین جمله های فرار عرضی استفاده شد. راستی آزمایی روش از طریق به کارگیری آن برای دو رآکتور مرجع انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که روش تحلیلی نودال با تقریب فرار عرضی درجه دو از دقت بسیار خوبی در محاسبه های قلب رآکتور برخوردار است.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1392942 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!