تاثیر کهنه سازی نوری برخی از یون های عناصر واسطه بر سفیدی کاغذ شیمیایی مکانیکی کارخانه چوب و کاغذ مازندران

پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی و تعیین میزان تاثیر منفی یون های فلزی بر سفیدی نمونه کاغذهای شیمیایی مکانیکی تولید شده در کارخانه چوب و کاغذ مازندران و راه های کاهش آن صورت گرفته است. نمونه های کاغذ شیمیایی مکانیکی به صورت رنگبری نشده از کارخانه تهیه شدند. در این پژوهش به منظور خنثی سازی یون های فلزی که سبب افزایش روند کهنگی و زردی نمونه کاغذهای شیمیایی مکانیکی می شود از ماده کی لیت کننده EDTA با غلظت های 0، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 درصد استفاده شده و سپس هر یک از نمو نه ها پس از خشک شدن با محلول های دارای یون های فلزی عناصر واسطه شامل Fe2+، Fe3+، Cu2+، Al3+، Mn2+ آغشته شدند. نتیجه ها نشان داد که بیش ترین تاثیر در کاهش سفیدی، متعلق به یون Fe2+ و کم ترین تاثیر، متعلق به یون Al3+ می باشد. همچنین، نتیجه ها نشان داد که آغشتگی نمونه ها در غلظت های گوناگون ماده کی لیت کننده در بهبود خاصیت سفیدی کاغذ، یک مقدار بهینه دارد و بعد از این مقدار بهینه، با افزایش غلظت EDTA تغییری در بهبود سفیدی و دوام روشنی ایجاد نمی شود. با افزایش زمان کهنه سازی، سفیدی کاغذ شیمیایی مکانیکی به صورت معنی داری کاهش می یابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1393523 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.