اثرات مخمر ساکارومایسس سرویسیه بر میزان بقاء و عملکرد رشد ماهی سیچلید زبرا (Amatitlania nigrofasciata)

پیام:
چکیده:
استفاده از پروبیوتیک ها به عنوان کنترل کننده پاتوژن ها به روش های مختلف و افزایش دهنده رشد در صنعت آبزی پروری در حال افزایش است. ماهی سیچلید زبرا متعلق به خانواده سیچلیده بوده و دارای رشد سریع در شرایط آزمایشگاه بوده و گونه مناسب جهت آزمایش های رفتاری می باشد. هدف از مطالعه، بررسی اثرات مخمر ساکارومایسس سرویسیه بر عملکرد رشد، میزان زنده مانی و ترکیب بیوشیمیایی بدن ماهی سیچلید زبرا (Amatitlania nigrofasciata) می باشد. 168 بچه ماهی سیچلید زبرا (میانگین وزنی: 12/0 ± 1/2 گرم و میانگین طول: 05/0 ± 2/2 سانتیمتر) با جیره تجاری غنی شده با سطوح مختلف مخمر ساکارومایسس سرویسیه (0، 5/0%، 1% و 2%) تغذیه شدند. در پایان آزمایش، میزان زنده مانی و شاخص های رشد اندازه گیری شدند. بر اساس نتایج، عملکرد رشد در تیمارهای تغذیه شده با مخمر ساکارومایسس سرویسیه خصوصا در سطح 2% به طور معنی داری افزایش یافت. همچنین بهترین مقادیر FCR، SGR، CF، BWG در غلظت 2% مخمر در جیره مشاهده گردید. بر اساس نتایج حاصل، این مخمر کارایی غذا را در این گونه ماهی افزایش می دهد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
59 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1393601 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!