ارزیابی ایمنی هومورال و اثر حفاظتی بیوفیلم تولید کننده باکترین-توکسوئید استافیلوکوکوس اورئوستهیه شده از یک جدایه ورم پستان گاوی در خرگوش

پیام:
چکیده:
ورم پستان یکی از بیماری های اصلی حیوانات شیری است. استافیلوکوکوس اورئوس متداول ترین میکروارگانیسم مرتبط با این منبع شیر است. میزان درمان و بهبودی ورم پستان مرتبط با این پاتوژن بسیار کم است. بیوفیلم یک فاکتور حدت مهم و ساختار ایمونوژنیک استافیلوکوکوس اورئوس است که آن را به فاگوسیتوز و آنتی بیوتیک ها مقاوم می سازد. گزارش های مبنی بر تاثیر واکسن تهیه شده از یک بیوفیلم تولید کننده استافیلوکوکوس اورئوس اندک می باشند. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی نقش باکترین-توکسوئید تهیه شده از یک بیوفیلم قوی تولید کننده استافیلوکوکوس اورئوس در ایمنی زایی موثر خرگوش ها طراحی شد. بیوفیلم قوی تولید کننده استافیلوکوکوس اورئوس انتخاب شده از 64 جدایه استافیلوکوکوس جهت تهیه باکترین-توکسوئید استفاده و ژل آلومینیوم هیدروکسید به عنوان ادجوانت افزوده شد. واکسن با استفاده از روش سنجش حفاظت در برابر چالش و پاسخ ایمنی هومورال در خرگوش ها ارزیابی شد. میزان مرگ و میر در گروه های کنترل و واکسینه شده در روز 7 بعد از چالش به ترتیب 80% و 10% و در روز 15 پس از چالش به ترتیب 100% و 20% بودند. تیتر آنتی بادی سرم (GMT) به طور معنی داری در گروه واکسینه (0/294) در مقایسه با خرگوش های گروه کنترل (2/63) در روز 45 بیشتر بود. نتایج نشان داد که واکسن به طور قابل ملاحظه ای پاسخ ایمنی هومورال را در خرگوش تحریک نموده و اثر حفاظتی در مقابل عفونت های جدید را توسعه بخشیده است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
69 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1393665 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!