انعطاف پذیری بالای تمایز نورونی/آستروگلیالی سلول های بنیادی/اجدادی هیپوکامپ موش صحرایی بالغ در پاسخ به تاثیر مایع مغزی-نخاعی جنینی و بالغ

پیام:
چکیده:
سلول های بنیادی/اجدادی عصبی هیپوکامپ مغز پستانداران بالغ منبع مهمی برای تولید سلول های نورونی و گلیالی در آن ناحیه است. هدف اصلی در این مطالعه، بررسی انعطاف پذیری این سلول ها در تمایز نورونی/آستروگلیالی می باشد. بدین منظور، تمایز سلول های بنیادی/اجدادی عصبی هیپوکامپ جدا شده از موش صحرایی 3 ماهه نژاد ویستار در پاسخ به تاثیر مایع مغزی-نخاعی (CSF) جنینی شامل جنین های روزهای 5/13 و 17و نمونه CSF بالغ که همگی از موش صحرایی استخراج شدند مورد بررسی قرار گرفت. انتخاب نمونه های CSF نیز بر اساس تاثیر آن ها بر پارامترهای رفتار سلولی انجام گردید. کشت اولیه سلولی با میزان نرمال یا بالای کلرید پتاسیم (KCL) در محیط کشت صورت گرفت. میزان KCL بالا می تواند موجب دپلاریزه شدن سلول ها و بنابراین فعال شدن سلول های بنیادی عصبی خاموش گردد. نتایج حاصل از تکنیک های ایمونوسیتوشیمی و RT-PCR، افزایش تمایز نورونی در گروه های تیمار شده با CSF جنینی را نشان داد (E17>E13.5) اما در مقابل، CSF بالغ باعث کاهش تمایز نورونی و افزایش تمایز آستروگلیالی گردید. میزان بقا و یا تکثیر سلولی که به وسیله تکنیک MTT ارزیابی گردید توسط CSF روز 5/13 افزایش یافته اما توسط CSF روز 17 و CSF بالغ کاهش یافت. در این مطالعه چنین نتیجه گیری شد که سلول های تکثیر شونده هیپوکامپ موش صحرایی بالغ نه تنها سلول های اجدادی محدود به دودمان نمی باشند. بلکه بر اساس نتایج ما، مطابق با اثرات هر کدام از نمونه های CSF، انعطاف پذیری بالایی را در تمایز به نورون و آستروسیت نشان می دهند. به علاوه استفاده از غلظت بالای KCL در کشت اولیه باعث افزایش تعداد سلول های بنیادی عصبی گردیده که در نتیجه پس از تیمار با CSF افزایش در میزان تمایز نورونی و آستروگلیالی مشاهده گردید.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
83 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1393682 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!