نسبت مقایسه ای ژن های شیگا توکسین، اینتیمین، انتروهمولیزین و بتا لاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) اصلی در اشریشیا کولای جدا شده از طیور خانگی و صنعتی

پیام:
چکیده:
مطالعه حاضر برای مقایسه وقوع اشریشیا کولای دارای ژن های حدت و ESBL در طیور خانگی و صنعتی انجام گرفت. 360 نمونه از طیور نگهداری شده با سیستم خانگی و 120 نمونه از طیور صنعتی از بنگال غربی و هند جمع آوری شدند. از میان جدایه های اشریشیا کولای طیور خانگی O2)، O10، O25، O55، O60 و UT، هیچ یک از آن ها ژن شیگا توکسین را نداشتند و هشت جدایه اشریشیا کولای (8/272؛ 2/9%) تنها ژن eaeA را داشتند. در حالی که از میان اشریشیا کولای جدا شده از طیور صنعتی O17، O20، O22، O102، O114، O119، rough و UT، 4 جدایه (4/48؛ 5/1%) ژن stx1/stx2 و 11 جدایه (11/48؛ 14/1%) ژن eaeA را داشتند. هیچ یک از جدایه های اشریشیا کولای در طیور خانگی ژن ESBL مورد مطالعه را نداشتند. در حالی که، 29/4% از جدایه های اشریشیا کولای در طیور صنعتی ژن ESBL را داشتند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
90 -93
لینک کوتاه:
magiran.com/p1393691 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!