جستجوی Torque teno midi virus/Small anellovirus (TTMDV/SAV) در مرغان اهلی روستایی و انتقال عمودی آن از مرغ به تخم مرغ

پیام:
چکیده:
گرچه عفونت حیوانات و پریمات های غیر انسان با اعضای دیگر خانواده آنلوویریده قبلا گزارش گردیده است، ولی گزارشی در مورد عفونت با Torque teno midi virus/Small anellovirus (TTMDV/SAV) در حیوانات وجود ندارد. هدف از این تحقیق جستجوی این ویروس در مرغان اهلی روستایی بود. نمونه های خونی از 79 مرغ اهلی روستاهای اطراف شهر اصفهان جمع آوری گردیدند. نمونه های خون از پنج مرغ تخمگذار و یک خروس در سه هفته متوالی (روزهای 1، 8 و 14) تهیه گردیدند. ده تخم از بین تخم های گذاشته شده بین روزهای 12 تا 17 به صورت تصادفی جمع آوری شدند و نمونه های زرده و سفیده رقیق و غلیظ به صورت سترون برداشت شدند. با روش فنل/کلروفرم DNA از نمونه های سرمی و قسمت های مختلف تخم مرغ جداسازی گردید. واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای با استفاده از پرایمرهای SMAs/SMAr صورت پذیرفت و محصولاتی به اندازه bp 431 و bp 441 مشاهده گردید. باندهای به دست آمده از ژل استخراج و توالی آن ها تعیین گردید. به طور کلی 26 نمونه از 79 (32/9%) نمونه های خونی از نظر وجود ویروس مثبت بودند. فراوانی ویروس در قسمت های مختلف تخم مرغ های آزمایش شده 76% بود. برای اولین بار ویروس TTMDV/SAV در مرغان اهلی روستایی که به صورت عمودی هم به تخم منتقل می شوند شناسایی گردید.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
110 -113
لینک کوتاه:
magiran.com/p1393709 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!