تاثیر ویژگی شخصیتی کارآفرینان بر بهره وری نیروی انسانی در بیمارستان شهید صدوقی یزد

پیام:
چکیده:
مقدمه
ویژگی های شخصیتی کارآفرینی به عنوان یکی از عواملی است که کارایی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از عواملی است که بهره وری فرد را در سازمان به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانی بر بهره وری نیروی انسانی است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است. نمونه این پژوهش، 291 نفر از کارکنان و پرسنل شاغل در بیمارستان شهید صدوقی یزد که به صورت تصادفی طبقه بندی شده (سهمیه ای) انتخاب شده اند. اطلاعات لازم برای آزمودن فرضیه ها از طریق دو پرسشنامه که شامل پرسشنامه ویژگی های شخصیتی که مجموعا دارای 26 سوال بوده و پنج ویژگی شخصیتی کارآفرینی را اندازه می گیرد و پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی شامل 17 گویه است. ضرایب پایایی این آزمون ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد، که مقدار ضریب پایایی ویژگی های شخصیتی 86/0 و بهره وری نیروی انسانی 93/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی داده های گردآوری شده، از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن استفاده شد.
یافته ها
ضریب همبستگی بین توفیق طلبی و بهره وری نیروی انسانی 445/0، بین مخاطره پذیری و بهره وری نیروی انسانی 465/0، بین مرکز کنترل درونی و بهره وری نیروی انسانی 763/0، بین خلاقیت و بهره وری نیروی انسانی 645/0، تحمل ابهام و بهره وری نیروی انسانی 853/0 بدست آمد، که نشان دهنده ی آن است که رابطه ی مثبت و معناداری بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانی و بهره وری نیروی انسانی وجود دارد.
نتیجه گیری
ویژگی های شخصیتی کارآفرینی (مخاطره پذیری، مرکز کنترل درونی، توفیق طلبی، خلاقیت و تحمل ابهام) بر بهره وری نیروی انسانی، تاثیر مستقیم و معنی دار دارند، هم چنین نتایج حاکی از آن است که بین متغیر تحمل ابهام و بهره وری نیروی انسانی رابطه قوی تری وجود دارد. لذا سازمان می تواند با اتخاذ راهکارها و برنامه ریزی مناسب، بستری مناسب را جهت نوآوری و کارآفرینی در بیمارستان ایجاد کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1394811 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!