برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در پارکینگ براساس بار پیش بینی شده در محیط حساس به قیمت شبکه های هوشمند

پیام:
چکیده:
استفاده از خودروهای الکتریکی علاوه بر کاهش نگرانی های زیست محیطی، می تواند در کاهش پیک و پر کردن دره های مشخصه بار روزانه شبکه نقش به سزایی داشته باشد. به بیان دیگر در بستر شبکه های هوشمند، می توان با برنامه ریزی فرآیند شارژ و دشارژ باتری خودروهای الکتریکی مشخصه بار شبکه را بهبود داد. در شبکه های هوشمند مشترکان به صورت لحظه ای از بار و قیمت الکتریکی باخبر می باشند و توانایی واکنش نسبت به قیمت ها را دارند. این الگوی واکنش باعث تغییرات گسترده در منحنی بار شبکه می گردد. در این مقاله مدلی چندمرحله ای با استفاده از شبکه عصبی و شبکه فازی-عصبی جهت پیش بینی بار الکتریکی روز آینده در محیط حساس به قیمت شبکه های هوشمند ارائه شده است. سپس برای تعیین مدل بار و تولید مجموعه خودروهای الکتریکی براساس بار پیش بینی شده روز آینده با در نظر گرفتن استراتژی بهره برداری شارژ و دشارژ هوشمند، مدل احتمالاتی کاملی از این خودروها در محدوده پارکینگ ها ارائه شده است. این مدل احتمالاتی بر پایه یک روش ترکیبی جدید شامل الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری و شبیه سازی مونت کارلوی ترتیبی می باشد. نهایتا مدل پیشنهادی به داده های بار چهار روز نمونه از سال های 2014-2013 بازار برق استرالیا منطقه NSW اعمال شده است و برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در پارکینگ براساس بار پیش بینی شده برای روز آینده تعیین گردیده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1395208 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!