بررسی تاریخچه زندگی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephen.) (Neu.Chrysopidae) بر روی سه گونه شته طعمه در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:

ویژگی های زیستی بالتوری سبز، Chrysoperla carnea (Stephen.)، روی سه گونه طعمه، شته آلو Hyalopterus pruni (Geoff)، شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) و شته سبز سیب Aphis pomi (Degeer) در شرایط آزمایشگاهی، در دمای°C 125، رطوبت نسبی 565 درصد و دوره تاریکی: روشنایی 16:8مورد مطالعه قرار گرفت. دوره رشد پیش از بلوغ بالتوری روی سه شته مذکور به ترتیب برابر با 24/75، 25/775 و 30/75روز و میزان مرگ و میر پیش از بلوغ نیز به ترتیب برابر با 60/69، 43/75و 63/1 درصد بود. طول عمر بالتوری های ماده بر روی شته های آلو، مومی کلم و سبز سیب به ترتیب برابر با 28، 27/5 و 19/7روز و میزان کل تخم های گذاشته شده به ترتیب برابر با 402، 428 و 375 عدد بود. در مجموع در میان سه گونه مورد بررسی شته مومی کلم مناسب ترین طعمه برای رشد و نمو و تولید مثل بالتوری سبز C.carnea بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1395602 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!