اثر کود نیتروژن بر دوره نمو و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته مومی کلم Aphididae):.(Hom brassicae L. Brevicoryne

پیام:
چکیده:
میزان کود نیتروژنه یکی از عوامل موثر بر رشد، نمو و تولید مثل حشرات گیاهخوار است. برای بررسی اثر کود نیتروژن روی دوره نمو و نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)شته مومی کلم، گیاه کلزا (هیبریدRGS003) با 4 سطح نیتروژن (0 (شاهد)، 50، 100، و 150 درصد از میزان کود توصیه شده) کوددهی شدند. تجزیه شیمیایی گیاهان نشان داد که این میزان کود توانسته است درصد نیتروژن محلول در گیاه را فزونی بخشد. آزمایش در شرایط کنترل شده (دمای 1±25 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 10±70 درصد و دوره نوری 14:10) انجام شد. شته های تغذیه کننده روی گیاهانی که بیشترین کود نیتروژن را دریافت کرده بودند (150%) کوتاه ترین طول دورهقبل از پوره زایی، طولانی ترین طول دوره پوره زایی و بیشترین زاد آوری را داشتند هرچند که میزان کوددهی تاثیری روی طول عمر بالغ ها نداشت. بر اساس روش یات و وایت1 نرخ ذاتی افزایش جمعیت در تیمارهای 0، 50، 100، 150 درصد به ترتیب 0/249، 0/215، 0/267 و 0/317 (ماده /ماده/ روز) محاسبه گردید که از نظر آماری نیز تفاوت معنی دار داشتند. نتایج نشان داد که شته های نمو یافته روی تیمار 150%، جمعیت خود را با سرعت بیشتری افزایش می دهند و در واقع این سطح کوددهی ایجاد حساسیت بیشتری در گیاه کلزا نموده و احتمالا منجر به خسارت بیشتری خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1395604 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!